Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Korporátne financovanie  Splátkové úvery  Úver na investície

Úver na investície

Úver na investície je určený:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
 • úver v cudzej mene je určený predovšetkým klientom, ktorí majú dostatočné inkaso v cudzej mene na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky

Charakteristika úveru na investície:

 • krátkodobý, strednodobý alebo dlhodobý úver
 • na zaobstaranie hmotného, prípadne nehmotného investičného majetku (stavieb vrátane projektov, strojov a zariadení alebo ich súborov a pod.)
 • až do výšky zmluvnej ceny
 • úver je možné čerpať jednorazovo alebo postupne
 • na priame platby na účet dodávateľa alebo predávajúceho na základe predložených dokladov (faktúr, kúpnych zmlúv a pod.)
 • na bežný účet klienta sa peniaze prevádzajú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch – účelovosť banka následne overuje
 • čerpanie úveru je obmedzené skutočne vynaloženými nákladmi na zaobstaranie investičného majetku
 • pohyblivá alebo pevná úroková sadzba
 • úroky klient hradí na mesačnej alebo štvrťročnej báze, v termínoch dohodnutých v úverovej zmluve
 • metóda úročenia sa dohodne v úverovej zmluve
 • úver na investície sa poskytuje v EUR alebo vybraných cudzích menách

Výhody úveru na investície:

 • postupné čerpanie úveru
 • rozloženie splátok istiny, ktoré vytvára predpoklady pre pozitívny vývoj peňažných tokov

Úver na investície umožní:

 • realizovať finančne náročné investičné akcie smerujúce k rozvoju podnikateľskej činnosti

Ako si môžete založiť/zriadiť úver na investície:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia