Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Korporátne financovanie  Splátkové úvery  Úver na obežné prostriedky

Úver na obežné prostriedky

Úver na obežné prostriedky je určený:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
 • úver v cudzej mene je určený predovšetkým klientom, ktorí majú dostatočné inkaso v cudzej mene na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky

Charakteristika úveru na obežné prostriedky:

 • krátkodobý alebo strednodobý úver
 • na financovanie:
  • pohľadávok z obchodného styku do (zvyčajnej) lehoty splatnosti v tuzemsku a v zahraničí
  • zásob
 • obežné prostriedky je možné úverovať ako celok al ebo na každý druh obežných prostriedkov poskytnúť samostatný úver
 • úver sa poskytuje maximálne do predpokladanej výšky obežných prostriedkov alebo konkrétneho druhu obežných prostriedkov
 • čerpať úver a splácať istinu je možné jednorazovo alebo postupne v zmluvne dohodnutých termínoch
 • úver sa používa na priame zaplatenie potrieb podniku
 • pokiaľ účelové čerpanie nie je možné, peňažné prostriedky sa prevádzajú na bežný účet klienta a banka následne overuje účelovosť
 • úroková sadzba je pohyblivá alebo pevná
 • úroky klient hradí mesačne alebo štvrťročne, v termínoch dohodnutých v úverovej zmluve
 • úver je možné čerpať v EUR alebo vybraných cudzích menách

Výhody úveru na obežné prostriedky:

 • dostatočný priestor na voľbu variantu úverovania
 • úverovanie konkrétnych druhov obežných prostriedkov, ktoré zabezpečí účelové využitie úveru
 • možnosť financovať zásoby vyplývajúce z nedokončenej výroby, ktoré nie sú kryté zálohami (napr. pri stavebných organizáciách)

Úver na obežné prostriedky umožní

 • financovať pohľadávky do lehoty splatnosti doma i v zahraničí
 • získať samostatné úvery na jednotlivé druhy obežných prostriedkov

Ako si môžete založiť/zriadiť úver na obežné prostriedky:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia