Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Trade finance  Všetko, čo KB ponúka  Exportný odberateľský úver

Exportný odberateľský úver

Exportný odberateľský úver je určený:

 • spoločnostiam exportujúcim do iných krajín (resp. zahraničným investorom)

Charakteristika Exportného odberateľského úveru:

 • účelový úver poskytovaný bankou exportéra zahraničnému kupujúcemu/dlžníkovi
 • dlžníkom môže byť banka zahraničného kupujúceho alebo sám zahraničný kupujúci
 • obyčajne poskytovaný do výšky 85 % hodnoty obchodného kontraktu, 15 % hodnoty kontraktu hradí zahraničný kupujúci platbou vopred
 • určený na financovanie vývozu tovaru a služieb pôvodom prevažne zo Slovenskej republiky
 • môže byť čerpaný až po realizácii dohodnutých dodávok alebo prác vyplatením sumy priamo na účet exportéra
 • podmienky poskytnutia a splácania úveru sú definované v konkrétnej úverovej zmluve
 • poskytnuté financovanie prostredníctvom exportného odberateľského úveru je obyčajne poisťované Exportno-importnou bankou SR
 • poistenie exportných odberateľských úverov Exportno-importnou bankou SR:
  • kryje úverové riziko splácania pohľadávok z poskytnutých úverov
  • chráni financujúcu banku proti riziku nezaplatenia pohľadávky zo strany zahraničného kupujúceho alebo jeho banky v dôsledku teritoriálnych alebo trhovo nezaistiteľných komerčných rizík
 • exportérom musí byť slovenská právnická osoba (samostatne alebo ako vedúca konzorcia so zahraničným subjektom)
 • projekt musí obsahovať stanovený podiel dodávok slovenského pôvodu
 • analýza projektu a dlžníka musí byť vyhovujúca a musí mať dostatočné zabezpečenie
 • nie je možné využiť na financovanie drobného spotrebného tovaru a poľnohospodárskych produktov

Výhody Exportného odberateľského úveru:

 • rýchle preplatenie exportnej pohľadávky dodávateľovi z úveru poskytnutého zahraničnému kupujúcemu alebo jeho banke
 • úver nezaťažuje súvahu exportéra, úverovým dlžníkom je zahraničný kupujúci, prípadne jeho banka
 • úver umožňuje slovenským exportérom, ktorí sa zúčastnia ponukového konania v zahraničí, predložiť súčasne s technickou ponukou aj ponuku financovania. Ponuku podmienok, za ktorých je banka pripravená poskytnúť financovanie, vypracuje Komerční banka, a.s.
 • jednoduchšie prerokovanie nadväzujúcich úverových potrieb exportéra
 • pomoc pri voľbe vhodného zahraničného partnera na základe zrealizovaných analýz zúčastnených strán v projekte

Exportný odberateľský úver umožní:

 • financovať investičné celky vrátane doplňujúcich služieb a uvedenie investície do prevádzky
 • financovať kusové dodávky investičného a strojárskeho charakteru vrátane dodávok náhradných dielov
 • financovať vývoz lodí, jadrových elektrární a lietadiel (podľa zvláštnych smerníc na takéto úverovanie)
 • rozšíriť vaše možnosti v oblasti zahraničného obchodu

Ako si môžete založiť/zriadiť úver:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia