Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Trade finance  Všetko, čo KB ponúka

Trade finance

 • Bankové záruky

  Univerzálny bankový inštrument slúžiaci na zabezpečenie obchodov a použiteľný na celom svete. Banková záruka vzniká písomným vyhlásením banky, že uspokojí veriteľa do výšky určitej finančnej sumy, ak dlžník nesplní určitý záväzok alebo ak nebudú splnené iné podmienky stanovené v záručnej listine.

 • Dokumentárne inkaso

  Zabezpečuje predávajúcemu, že predkladané dokumenty, v prípade dispozičných dokladov ani tovar, nebudú vydané kupujúcemu bez splnenia inkasných podmienok. Používa sa vo väčšine krajín sveta.

 • Dokumentárny akreditív

  Jeden z najprepracovanejších platobných zabezpečovacích inštrumentov. Dokumentárny akreditív ponúka kvalitné platobné zabezpečenie pre obe strany obchodnej transakcie – predávajúceho i kupujúceho.

 • Exportný odberateľský úver

  Účelový úver, ktorý je poskytovaný bankou exportéra zahraničnému kupujúcemu. Úver býva poskytovaný spravidla do výšky 85 % hodnoty obchodného kontraktu uzavretého medzi exportérom a jeho zahraničným kupujúcim.

 • Forfaiting

  Odplatné postúpenie v budúcnosti splatných pohľadávok klienta  na  Komerční banku, a.s., pobočku zahraničnej banky, bez spätného postihu pôvodného majiteľa pohľadávky.

 • Odkup pohľadávok

  Odplatné postúpenie v budúcnosti splatných pohľadávok klienta na Komerční banku, a.s., pobočku zahraničnej banky, so spätným postihom pôvodného majiteľa pohľadávky.

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia