Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Účty a platby  Platobné karty  Sprievodca platobných kariet  Používanie platobnej karty

Používanie platobnej karty

PODPÍŠTE KARTU. Svoju kartu si ihneď po prevzatí na jej zadnej strane podpíšte, najlepšie permanentným fixom. Bez podpisu je karta neplatná, obchodné miesto má právo neprijať k platbe kartu bez podpisu.

Naše odporúčanie

 • Podľa druhu svojej karty si starostlivo preštudujte a následne dodržujte Podmienky pre používanie platobných kariet Mastercard a tiež pravidla bezpečného používania platobných kariet.
 • Pre prípad akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa platobných kariet si do pamäti svojho mobilného telefónu uložte telefónne číslo nonstop Klientskej linky platobných kariet +420 955 512 230, zo SR 0800 17 1007.
 • Pravidelne kontrolujte, či máte svoju kartu pri sebe. Ku karte i k PIN sa chovajte podobne ako k peňaženke, finančnej hotovosti či k iným osobným veciam. Svoju kartu chráňte pred mechanickým poškodením a vplyvom magnetického poľa. Karta predstavuje bezpečie pre Vaše finančné prostriedky. V prípade straty alebo krádeže peňaženky sa so svojimi peniazmi už nikdy nestretnete, ale stratenú/ukradnutú kartu môžete zablokovať a Vaše finančné prostriedky zostanú na svojom mieste.
 • Pri transakciách v bankomate alebo u obchodníka si nezabudnite vždy prekontrolovať čiastku transakcie, vziať si doklad o prevedenej transakcii a svoju kartu.
 • V žiadnom prípade nezadávajte svoj PIN do iných zariadení, ako sú napríklad vstupné magnetické zámky dverí, samostatné klávesnice bez spojenia s platobným terminálom a pod.
 • Pri zadržaní karty v akomkoľvek bankomate sa obráťte na pobočku banky, ktorá bankomat prevádzkuje, so žiadosťou o pomoc. Pokiaľ sa Vám nepodarí kontaktovať obsluhu bankomatu, obráťte sa na našu nonstop Klientsku linku platobných kariet na čísle +420 955 512 230, zo SR 0800 17 1007, kde s Vami pracovníci KB dohodnú ďalší postup.
 • Pravidelne a starostlivo kontrolujte účet, ku ktorému je karta vydaná. Pri nezrovnalostiach bezodkladne kontaktujte Klientsku linku platobných kariet na čísle +420 955 512 230, zo SR 0800 17 1007.

Platby za tovar a služby v obchodoch

Všeobecné informácie

 • Platiť kartou môžete pohodlne denne nielen za bežné nákupy potravín, oblečenia, obuvi, pohonných hmôt alebo elektroniky, ale tiež v kaviarňach, lekárňach, cestovných kanceláriách, v leteckých spoločnostiach, na športoviskách, za služby a na oveľa ďalších miestach.
 • Služobné karty sú pohodlným nástrojom, ako platiť firemné výdaje.
 • Pretože všetky karty KB majú medzinárodnú platnosť, môžete nimi platiť tiež v zahraničí v podobnom rozsahu ako v SR.
 • Obchodné miesta sú vždy označené logom tých platobných kariet, ktoré je možné pri platbe použiť.
 • Najpoužívanejším spôsobom prijatia karty obchodníkom je platobný terminál. Môžete sa však stretnúť tiež s platením kartou napríklad pomocou tzv. imprinteru (t.j. mechanický snímač, ľudovo povedané „žehlička“, kedy obchodník pomocou tohto zariadenia otlačí Vašu karty na papierový predajný doklad – detaily platenia viď nižšie v tomto bode).
 • Dnes je zo strany klientov stále populárnejší spôsob tzv. bezkontaktného platenia, kedy karta nie je fyzicky v kontakte s platobným terminálom (nie je fyzicky vložená do čítačky terminálu), držiteľ karty ju iba priblíži k čítačke terminálu a počká na zvukový signál odsúhlasenia platby. Rýchle a bezpečne tak zaplatíte aj tie najmenšie čiastky.

Platba v obchode prostredníctvom platobného terminálu

Pri platbe platobnou kartou Vás predávajúci vyzve k podpisu predajného dokladu a/alebo k zadaniu PIN (na platobnom terminály), pokiaľ neplatíte bezkontaktne. Predávajúci Vám ihneď po transakcii spolu s kópiou pokladničnej potvrdenky a potvrdenky o nákupe vráti Vašu platobnú kartu. Kópiu potvrdenky si starostlivo uschovajte, môžete ju následne využiť pre kontrolu transakcií na výpise z účtu alebo pre prípadnú reklamáciu.

Bezkontaktná transakcia pod 20,- EUR sa spravidla realizuje bez nutnosti zadávania PIN, pri transakciách nad 20,- EUR je po priložení karty k terminálu zadanie PIN vyžiadané. Z dôvodu trvalého udržovania najvyššieho stupňa zabezpečenia a ochrany údajov môžete byť pri bezkontaktnej platbe kartou požiadaní o zadanie PIN i pri čiastkach pod 20,- EUR. Označenie predajní a terminálov prijímajúcich bezkontaktné platby:

Bezkontaktné platby

Naše odporúčanie

 • Odporúčame skontrolovať dátum a čiastku na predajnom doklade.
 • Dbajte na to, aby nikto nesledoval zadávanie Vášho PIN!
 • Pri každej platbe kartou vždy sledujte ako obsluha manipuluje s Vašou platobnou kartou.
 • Nedovoľte obsluhe (napr. v reštauráciách) odísť s Vašou kartou, platba by mala byť uskutočnená vo Vašej prítomnosti prostredníctvom prenosného terminálu alebo nasledujte obsluhu k terminálu, máte na to právo.
 • Pri bezkontaktnom platení vždy najskôr vyberte svoju kartu z puzdra, obalu či inej schránky (napr. z peňaženky). Priložte ju k čítaciemu zariadeniu platobného terminálu samostatne a na minimálnu vzdialenosť od čítacieho zariadenia.
 • V prípade, že nie je možné previesť platbu bezkontaktne, urobte kontaktnú platbu (t.j. vložte kartu do čítacieho zariadenia terminálu a ďalej postupujte podľa pokynov na displeji terminálu).

Platba za tovar a služby prostredníctvom tzv. imprinteru (mechanický snímač)

Tento spôsob platenia kartou sa dnes vyskytuje hlavne mimo území SR. Pre platbu za tovar a služby prostredníctvom imprinteru je možné využívať iba embosované karty. Predávajúci otlačí pomocou imprinteru na potvrdenke (Sales Slip) údaje zaznamenané na karte a identifikačnom štítku prevádzky (obchodu, hotela a pod.). Do takto vyplnenej potvrdenky doplní dátum, cenu vrátane meny, v ktorej je transakcia uskutočnená (políčko SUBTOTAL), a dá Vám potvrdenku podpísať.

Naše odporúčanie

 • Starostlivo si skontrolujte správnosť čiastky a či je vždy doplnená i správna mena (USD, CZK a pod.). Ak nie je čiastka alebo mena správne uvedená, potvrdenku nepodpisujte, požiadajte o vystavenie novej s opravenými údajmi a trvajte na tom, aby všetky nesprávne vyplnené potvrdenky boli zničené pretrhnutím.
 • Do kolónky EXTRA TIPS (prepitné), ak nie je už obchodníkom preškrtnutá, máte prípadne možnosť doplniť prepitné (inak preškrtnete).
 • Do políčka TOTAL (celkom) doplňte celkovú cenu (vrátane prepitného, ak je nejaké) a účtenku podpíšte svojim podpisom rovnako ako na podpisovom prúžku karty.
 • Preškrtnite všetky voľné miesta pred sumou a medzi riadkami na predajnom doklade.

Platby za tovar a služby na internete

Platba kartou na internete je v súčasnej dobe najbezpečnejším a najvýhodnejším spôsobom, ako zaplatiť za tovar a služby on-line.

Pretože povolenie platby kartou na internete je parametrom karty, je možné si túto službu ľubovoľne aktivovať či deaktivovať – o zmenu môžete požiadať na pobočke banky.

Platobné karty Komerční banky sú zabezpečené vyspelou technológiou 3D Secure, vďaka ktorej je akékoľvek riziko zneužitia minimálne.

Pri platbách na internete môžete byť obchodníkom požiadaní o:

 • číslo a platnosť karty, druh karty (napr. Visa, Mastercard, Maestro, Visa electron) a meno držiteľa karty
 • trojmiestny kontrolný kód (nájdete ho na zadnej strane svojej karty) – v praxi sa môžete stretnúť s odborným názvom tohto kódu CVC alebo CVC2

V žiadnom prípade obchodník nesmie požadovať Váš PIN. Kontrolný kód nie je PIN.

Pokiaľ je obchodník tiež zabezpečený technológiou 3D Secure, budete po zadaní údajov z karty presmerovaní na zabezpečenú stránku s logom Komerční banky, kde je možné zadané údaje skontrolovať. Ďalej budete v niektorých prípadoch vyzvaní k zadaniu jednorazového hesla, ktoré Vám bude zaslané na mobilné telefónne číslo priradené k Vašej platobnej karte.

K vybraným transakciám prebiehajúcich v zabezpečenom režime 3D Secure nie je nutné zadávať jednorazové heslo zo SMS. Tieto transakcie sa poznajú tak, že stránka 3D Secure nevyžaduje zadanie jednorazového hesla a je možné ihneď po skontrolovaní platobných údajov dokončiť platbu.

Viacej informácii o 3D Secure nájdete na www.kbkarty.cz/platimbezpecne.

Majte vždy na pamäti, že poskytnutím požadovaných údajov k platbe kartou obchodníkovi (na internetových stránkach obchodníka, e-mailom, iným spôsobom) autorizujete danú transakciu (t.j. súhlasíte s ňou). Potom už nie je možné transakciu odvolať a platba sa uskutoční. V prípade zaúčtovania neoprávnených alebo neznámych/neautorizovaných platieb môžete uplatniť reklamáciu transakcie.

Nastavenie internetových transakcií

Držiteľ karty je oprávnený uskutočniť internetové transakcie podľa parametrov stanovených v zmluve. Zmeny týchto parametrov (napr. povolenie a zákaz platieb na internete danou kartou) je možné previesť v obchodnom mieste.

Aktivácia služby 3D Secure

Prebieha pomocou potvrdenia nahláseného telefónneho čísla, je možné uskutočniť v priebehu prvého nákupu u internetového obchodníka podporujúceho 3D Secure technológiu po 25. novembri 2014. Zmenu telefónneho čísla pre zabezpečené internetové platby (3D Secure) je možné uskutočniť v obchodnom mieste Komerční banky alebo na Klientskej linke platobných kariet +420 955 512 230, zo SR 0800 17 1007.

Ako bezpečne platiť kartou na internete

 • Aby bolo možné kartou na internete zaplatiť, je nutné mať nastavený parameter „povolenie platieb na internete“ na hodnotu „áno“. Pokiaľ ste si povolenie platieb na internete nenastavili pri dohodnutí karty, potom je možné si tento parameter zmeniť v obchodnom mieste KB alebo na nonstop Klientskej linke platobných kariet +420 955 512 230.
 • Pri platení kartou na internete dávajte prednosť obchodníkom, ktorí podporujú bezpečnú technológiu platenia 3D Secure. Taký obchodník je označený týmto logom:
  Gold Card
 • U nezabezpečených obchodníkov (t.j. u obchodníkov, ktorí nepodporujú bezpečný prenos údajov o Vašej karte) neodporúčame nakupovať.

Popis jednotlivých typov zabezpečenia pre platby kartou na internete

 • 3D Secure predstavuje moderný spôsob ochrany Vašej karty. Pre transakcie na internete u 3D Secure obchodníkov je vyžadované skontrolovanie údajov o transakcii priamo v priebehu nákupu na internete a zadanie jednorazového hesla, ktoré Vám dorazí na mobilný telefón priradený k danej platobnej karte. V niektorých prípadoch stačí iba skontrolovať platobné údaje a dokončiť platbu bez zadania jednorazového hesla.
 • SSL (Secure Sockets Layer) protokol – bezpečný certifikát je graficky znázornený na spodnej lište Vašej obrazovky v podobe zlatého zámku a loga Mastercard SecureCode. Pokiaľ na tento zámok dvakrát kliknete, objaví sa certifikát zabezpečenia.
 • Adresa zabezpečených webových stránok má označenie https://. Prenos údajov o Vašej karte je zabezpečený.
 • Nezabezpečený obchodník – obchodníkovi pri transakcii poskytujete všetky údaje o svojej platobnej karte v nezabezpečenej podobe. Tento obchodník nepodporuje zabezpečený prenos údajov.

Platby na samoobslužnom terminály

Samoobslužný platobný terminál držiteľovi karty umožní nákup bez prítomnosti obsluhy (napr. hypermarkety, čerpacie stanice a pod.).

Postupujte podľa návodu pre použitie karty. U tohto typu platieb nie je vyžadovaný podpis držiteľa karty, budete terminálom vyzvaní k zadaniu PIN (u niektorých terminálov alebo typov platieb nie je vyžadovaný ani PIN, napr. pri platbe mýtneho).

Výbery hotovosti z bankomatov

 • Obsluhovať bankomat KB je jednoduché. Texty obrazoviek Vás prevedú celou ponukou.
 • Pokiaľ Vám bankomat nevyplatí požadovanou čiastku, je možné, že nemá k dispozícii dostatočné množstvo požadovaných bankoviek alebo že ste už vyčerpali svoj týždenný limit, ktorý máte na svojej karte nastavený. V týchto prípadoch Vás bankomat KB môže požiadať o zmenu požadovanej čiastky.
 • Ako náhle bankomat prijme Vami požadovanú čiastku pre výber (bankomat už neponúka ďalšie možnosti voľby), vráti Vám kartu vysunutím zo snímača a potom Vám vydá hotovosť. Pokiaľ ste zadali voľbu papierovej potvrdenky, vytlačí Vám potvrdenku o uskutočnenej transakcii.
 • Dbajte na to, aby nikto nesledoval zadávanie Vášho PIN, a nenechajte sa pri transakcii nikým rušiť.
 • Predtým než opustíte bankomat, vždy skontrolujte, či ste nezabudli svoju kartu a vydanú hotovosť riadne odobrať.
 • Môžete využiť lokátor bankomatov spoločnosti Mastercard (nájdete na internete).

Naše odporúčanie

 • Pozor! Pokiaľ sa cítite pri bankomate ohrozene, zrušte transakciu stlačením červeného tlačidla CANCEL. Operácia bude stornovaná a karta Vám bude vrátená, pokiaľ nie je už vo fáze výplaty hotovosti.
 • V zahraničí sú bankomaty často označované skratkou ATM. Ide o skratku anglického názvu Automated Teller Machine.
 • Pri výberoch hotovosti v USA alebo v Európe je možné, že prevádzkovateľ siete bankomatov vyberá poplatok za použitie bankomatu. Tento poplatok je pripočítaný k čiastke výberu.
 • Maximálna výška vyberanej čiastky môže byť limitovaná internou smernicou prevádzkovateľa bankomatu. V prípade výberu vyššej čiastky môže dôjsť k situácii, kedy budete nútení transakciu rozdeliť na viacej menších výberov.

Výber hotovosti v pobočkách bánk a v zmenárňach, tzv. služba Cash advance

Vaša karta Vám umožňuje Výber hotovosti po celom svete v bankách a zmenárňach označených logom medzinárodnej kartovej spoločností Mastercard. Pri týchto transakciách je postup podobný ako pri platení v obchode s tým rozdielom, že vždy budete musieť predložiť preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Maximálna výška vyberanej čiastky môže byť limitovaná internou smernicou finančnej inštitúcie, ktorá túto službu poskytuje.

Zmena PIN v bankomatoch KB

 • Pokiaľ Vám nevyhovuje číselná kombinácia PIN alebo máte problém so zapamätaním PIN k svojej karte, v sieti bankomatov KB je možné ho zmeniť. Zoznam bankomatov KB nájdete na www.kb.cz.
 • Svoj nový PIN si zvoľte podľa nasledujúcich odporúčaní:
  • Nezadávajte časť čísla svojej karty alebo iné číselné údaje, ktoré je možné jednoducho zistiť.
  • Nezadávajte štyri rovnaké čísla, časť svojho dátumu narodenia alebo dátumu rodinných príslušníkov, číselné kombinácie alarmov bezpečnostných schránok, vstupov dverí a pod.
  • Zmenu PIN nie je možné previesť, pokiaľ do konca platnosti karty ostáva menej než 45 dní. Platnosť Vašej karty je uvedená na prednej strane karty.
  • Dbajte na to, aby nikto nesledoval zadávanie Vášho PIN, a nenechajte sa pri transakcii nikým rušiť.
  • Prečítajte si a následne dodržujte pravidla bezpečného používanie platobných kariet na www.koba.sk.

Dobíjanie kreditu mobilného telefónu

Svoju platobnú kartu môžete tiež využiť k dobitiu kreditu mobilného telefónu v bankomatoch, ktoré sú označené logom Vášho mobilného operátora. K dobitiu kreditu dôjde obvykle do niekoľko minút po ukončení operácie v bankomate. Mobilný operátor zašle potvrdenie o dobití prostredníctvom SMS na číslo, ktoré ste požadovali. Bankomat Vám automaticky vytlačí potvrdenku.

Naše odporúčanie

 • Táto služba je Vám ponúkaná bezplatne.
 • V niektorých bankomatoch je možné u vybraných operátoroch previesť i úhradu ďalších služieb, ako napr. platbu faktúry, navýšenie volacieho limitu, zálohu na roaming alebo volanie do zahraničia a pod.
 • Pri akýchkoľvek nezrovnalostiach kontaktujte zákaznícke centrum príslušného mobilného operátora.

Písomné alebo telefonické objednávky tovarov a služieb

Svojou kartou môžete platiť i „na diaľku“, t.j. bez prítomnosti karty pomocou písomnej alebo telefonickej objednávky (z angl. Mail Order / Telephone Order, používané skratky M.O./T.O. alebo MO/TO).

Prostredníctvom MO/TO služieb môžete platiť predplatné novín a časopisov, účastnícky poplatok na konferenciách, členstvo v kluboch a pod. V dnešnej dobe je platenia tohto tovaru vo veľkej miere nahradzované platením kartou na internete.

Službu MO/TO poskytujú firmy držiteľom embosovaných platobných kariet Mastercard.

Pri využití tejto služby budú poskytovateľom vyžadované nasledujúce informácie:

 • číslo karty
 • meno držiteľa karty
 • mesiac a rok konca platnosti karty
 • popis tovar alebo služby, ktorá má byť poskytnutá
 • meno a adresa príjemcu
 • čiastka, ktorú budete platiť
 • podpis držiteľa karty (odpadá u telefonickej objednávky)
 • kontrolný kód CVC2 alebo CVV2 (zo zadnej strany karty)

Naše odporúčanie

 • Venujte prosím pozornosť serióznosti poskytovateľa služieb. V prípadoch, kedy dodanie služieb alebo tovar neodpovedá Vašej objednávke, KB nenesie zodpovednosť za eventuálne reklamácie tovaru alebo poskytnutých služieb.

Platby kartou vopred (napr. v hoteloch)

Vaša karta je výborným pomocníkom na cestách. Môžete s ňou platiť i vopred. Napríklad svoj hotelový účet môžete zaplatiť večer predchádzajúci Vášmu rannému odchodu, vyhnete sa tak čakaniu v rade na zaplatenia v dobe, kedy je platiacich klientov v hotelu naraz najviac.

Naše odporúčanie

 • Pokiaľ potom, čo ste svoj hotelový účet vopred zaplatili, ešte využijete niektorú z platených hotelových služieb či tovar (napr. nápoj z hotelového mini baru, hovor z telefonuj na izbe), informujte o tom hotelovú recepciu pred svojim odchodom včas, aby ste tieto služby či tovar zaplatili. Hotel má totiž právo Vám dodatočne zaúčtovať čiastky za využité, ale nezaplatené služby či tovar, a to do 90 dní od dátumu ich čerpania. V takom prípade hotel vyplní dodatočný predajný doklad so všetkými náležitosťami a následne zašle na Vaši adresu jeho kópiu.

Garantované rezervácie (hotela, v auto požičovne a pod.) ako súhlas s naúčtovaním dodatočne zistených Vami čerpaných služieb či tovarov

Garantovaná rezervácia hotelu

Vaša embosovaná karta Vám pomáha získať dôveru obchodníkov, pretože poskytuje určitú záruku na budúcu úhradu za čerpané tovary či služby.

Rezerváciu hotela tak môžete previesť jedným z týchto spôsobov:

 • telefonickou rezerváciou
 • písomnou rezerváciou
 • prostredníctvom on-line formulára

Pri rezervácii oznámite, že budete platiť platobnou kartou, uvediete číslo a platnosť svojej embosovanej karty, svoje meno a adresu. Bude Vám oznámená cena za ubytovanie a rezervačné číslo (Reservation Confirmation Number), ktoré si poznamenajte pre prípadnú reklamáciu alebo nutnosť rezerváciu hotela zrušiť. Autorizačná kontrola bude urobená po Vašom príchode do hotela.

Pokiaľ by ste rezerváciu hotela nevyužili a nezrušili vopred (do 18.00 hod. dňa príchodu), môže Vám hotel zaúčtovať cenu ubytovania za jednu noc (tzv. no show transakciu), na čo má daný hotel v takýchto prípadoch právo. V prípade, že zrušíte rezerváciu vo vyššie stanovenom čase, bude Vám oznámené číslo zrušenia (Cancelation Number), ktoré si opäť poznamenajte pre prípadnú reklamáciu.

Garancia v auto požičovne/hotely ako súhlas s naúčtovaním dodatočne zistených Vami čerpaných služieb či tovarov

Auto požičovne/hotely môžu požadovať garanciu poskytnutých služieb formou nahlásenia čísla Vašej embosovanej platobnej karty. Touto garanciou dávate obchodníkovi súhlas s dodatočným naúčtovaním neskoršie zistených Vami čerpaných služieb, napr. nedoplnenie pohonných hmôt pri vrátení vozidla, poruchy spôsobené na vozidle behom požičania, za spôsobené dopravné priestupky a pod. Dodatočné naúčtovanie čiastky za Vami čerpané, ale nezaplatené služby môže obchodník urobiť do 90 dní od dátumu čerpania takejto služby (napr. konzumácie z hotelového minibaru, tel. poplatky, nedoplnenia pohonných hmôt pri vrátení vozidla, chyby spôsobené na vozidle behom požičania).

Obchodník vyplní dodatočný predajný doklad so všetkými náležitosťami a následne zašle na Vašu adresu jeho kópiu.

Okamžité odhlásenie z hotela (tzv. Express Check-out)

Pri prihlasovaní v hotely môžete uviesť, že by ste radi využili službu okamžitého odhlásenia z hotela (Express Check-out), t.j. predpokladáte, že by ste mohli náhle odcestovať a nemali by ste čas na zaplatenia za ubytovanie. V tomto prípade budete požiadaní o predloženie Vašej embosovanej platobnej karty a hotelový personál urobí jej otlačok na papierovú účtenku pomocou tzv. imprinteru (mechanický prístroj) alebo uskutoční prostredníctvom platobného terminálu tzv. pred autorizáciu čiastky na predpokladanú cenu pobytu. Hotelový účet, kópia potvrdenky a kópia formulára „Express Check-out Authorisation Form“ Vám budú doručené na Vami určenú adresu. Všetky uvedené doklady si uschovajte pre prípadnú reklamáciu.

Naše odporúčanie

 • Nikdy nepodpisujte potvrdenku pred vyplnením všetkých nevyhnutných údajov. Predídete tak neoprávnenému zaúčtovaniu čiastky, ktorá nebola z Vašej strany odsúhlasená.
 • Pri vrátení vozidla do auto požičovne trvajte na písomnom potvrdení dátumu a času vrátenia vozidla, jeho technického stavu a stavu pohonných hmôt v nádrži. Týmto dokladom budete môcť podložiť prípadnú reklamáciu dodatočne účtovaných čiastok. Pokiaľ uhradíte požičanie vozidla v hotovosti, požiadajte o jednoznačné označenie svojho dokladu slovami „paid cash“, t.j. platené v hotovosti.

Transakcie Dynamic Currency Conversion

Obchodník alebo bankomat poskytujúci túto službu Vám môže ponúknuť prepočet čiastky transakcie na menu účtu, ku ktorému je karta vydaná. Táto čiastka a mena je konečná a rozhodná pre ďalšie spracovanie transakcie. Svojim podpisom alebo zadaním PIN potvrdzujete, že ste boli zoznámení a súhlasíte s použitým kurzom, prípadnými poplatkami a konečnou čiastkou v dohodnutej mene nezávisle na domácej mene.

Transakce Quasi Cash

Transakce Quasi Cash znamená typ transakcie, pri ktorej sú kartou nakupované prostriedky vymeniteľné na hotovosť (napr. nákup žetónov za hru v kasíne, nákup cestovných šekov).

Poplatky KBSK spojené s platobnou kartou

Všetky platby kartou sú bez poplatku, nech už platíte za tovar alebo služby u „kamenného“ obchodníka alebo na internete, doma alebo v zahraničí. Spoplatnené služby spojené s kartou nájdete tu.

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia