Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno R 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno R

 • Riziko

  Finančné inštitúcie a trhy existujú vo svete neistoty. Druhom neistoty je riziko. Aj medzi rizikami možno rozoznávať niekoľko druhov. Zrejme najdôležitejším rizikom finančných trhov je úverové riziko, ktorým sa rozumie riziko straty v prípade, že partner nesplní svoje záväzky podľa podmienok kontraktu. V rámci kategórie úverového rizika sa niekedy vyčleňuje tzv. vyrovnávacie riziko (settlement risk), ktoré je rizikom straty z nevyrovnania obchodov. Ďalším dôležitým rizikom je trhové riziko, ktoré sa delí na úrokové, akciové, komoditné a kurzové. Ide o riziko straty v prípade malej likvidity trhov (riziko trhovej likvidity) alebo riziko momentálnej platobnej neschopnosti (riziko cash flowu). Operačné riziko je rizikom straty v prípade ľudských chýb, podvodov alebo nedostatkov informačných systémov. Právne riziko je rizikom straty v prípade právnej nepresaditeľnosti kontraktu.

 • ROA

  Return On Assets: ukazovateľ, ktorý popisuje zhodnotenie celkových aktív, tzn. koľko banke zarobí jednotka aktív za dané obdobie. Pomer čistého zisku po zdanení k priemerným aktivitám.

 • ROE

  Return On Equity: ukazovateľ, ktorý hovorí, koľko zarobí kapitál akcionárov. Pomer čistého zisku po zdanení k priemerným fondom akcionárov.

 • Rozptyl výnosov portfólia

  Výpočet rozptylu výnosov portfólia je zložitejší. Chybná je interpretácia, ktorá by predpokladala, že rozptyl výnosov portfólia je váženým priemerom rozptylov jednotlivých komponentov portfólia, t. j. uplatnením podobného prístupu ako pri stanovení stredného výnosu portfólia. Jednou z hlavných zásad súčasnej teórie portfólia je, že riziko portfólia je bežne nižšie než súčet rizík jednotlivých komponentov.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia