0800 118 100


Hlavná stránka  Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

Podmienky pre užívateľov

1. Základné informácie

Prevádzkovateľom internetových stránok www.koba.sk  je Komerční banka, a. s. (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., o autorskom práve, o právach súvisiacich s  autorským právom a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v platnom znení, oprávnená vykonávať majetkové práva na tieto internetové stránky.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky na využívanie internetových stránok www.koba.sk  (ďalej len Podmienky). Tieto Podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá má v úmysle využívať alebo využíva vyššie uvedené stránky.

2. Spôsob využívania www.kb.cz, www.mojebanka.cz a www.efinance.cz

Prístup na uvedené stránky môže byť zo strany Prevádzkovateľa úplne či čiastočne podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmyslezák. č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení. V takom prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi a vždy tak, aby zamedzil akúkoľvek ujmu osobe, ktorej sa údaje týkajú. Netýka sa to stránok obsahujúcich zákonom alebo inými regulatórnymi predpismi stanovené informácie – prístup na také stránky nie je podmienený poskytnutím osobných informácií.

Stránky Prevádzkovateľa sú monitorované nástrojom na sledovanie návštevnosti, pričom v rámci tohto monitoringu sú Prevádzkovateľovi poskytované anonymné (štatistické) informácie umožňujúce vyhodnotiť čiastkové parametre využívania internetových stránok a celkový počet návštevníkov na týchto stránkach.

Tak ako väčšina internetových stránok, aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. „Cookies“ sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na harddisk počítača Užívateľa. Cookies internetovej stránke umožňujú zapamätať si dôležité informácie, ktoré Užívateľovi uľahčia jej ďalšie používanie. Ich povolenie je overované v rámci testovania konfigurácie pred štartom aplikácie.

Ak Užívateľ nechce cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí ho vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnou voľbu. Ak zablokuje Užívateľ všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Prevádzkovateľ dáva súhlas na využitie informácií, ktoré sú na zmienených stránkach umiestnené na základe požiadaviek zákona alebo regulatórnych predpisov (napr. hospodárske výsledky, výročná a polročná správa, ďalšie správy a dokumenty majúce charakter informačnej povinnosti, hlavne podľa zákona č. 438/2001 Z. z. o bankách a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a súvisiacich predpisov NBS.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa zasahovať do technickej podstaty či obsahu stránok www.koba.sk. Len Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení akejkoľvek súčasti týchto stránok.

3. Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

Niektoré z informácií publikovaných na stránkach www.koba.sk Prevádzkovateľ preberá z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Prevádzkovateľ však v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť takto prevzatých informácií.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s využívaním stránok www.koba.sk, s výnimkou škôd spôsobených zverejnením nepravdivých regulatórnych informácií. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť ani za reklamu, popr. inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom uvedených stránok. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah www stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom ním prevádzkovaných stránok, tzn. www.koba.sk.

4. Kódy tretích strán

Na tomto webe používame kódy od spoločnosti Google, ktoré nám pomáhajú analyzovať, kam návštevníci chodia a ako sa na tomto webe správajú.

5. Záverečné ustanovenia

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach prevádzkovaných Komerční bankou, a. s. nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, ak nebude v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Tieto Podmienky je oprávnený meniť či doplňovať len Prevádzkovateľ.

Podmienky využívania stránok www.koba.sk sú účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené dňa 28. 5. 2004.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia