×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Eskontný úver

Eskontný úver je určený:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR

Charakteristika eskontného úveru:

 • krátkodobý úver na financovanie pohľadávok z obchodného styku
 • Komerční banka eskontuje
  • zmenky tuzemské (splatné na území Slovenské republiky) v eurách
  • zmenky zahraničné (splatné mimo územia Slovenskej republiky), vystavené v EUR a vo vybraných cudzích menách
 • banka eskontuje zmenku za predpokladu, že
  • bude pri splatnosti zaplatená zmenkovým dlžníkom
  • prípadné vymáhanie jej zaplatenia prostredníctvom zmenkového súdu bude záležitosťou žiadateľa o eskont
 • žiadateľ banke predkladá nasledujúce dokumenty
  • žiadosť o eskont zmeniek vrátane bankou vyžiadaných príloh
  • doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa
  • doklady preukazujúce obchodný charakter zmenky
 • na eskont sa prijímajú iba zmenky, ktoré spĺňajú Obchodné podmienky Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky pre eskont zmeniek, t. j. zmenky:
  • obchodné
  • od klientov Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky
  • iba denné (fixné)
  • so zostatkovou dobou splatnosti spravidla 1 až 12 mesiacov
  • znejúce na sumu minimálne 8 000 EUR
  • tuzemské – obsahujúce doložku zbavujúcu majiteľa (banku) povinnosti zabezpečiť protest pre neplatenie
  • vystavené v cudzej mene – obsahujúce efektívnu doložku v prípade, že mena uvedená na zmenke je odlišná od meny platobného miesta
 • cena, úroky a ostatné poplatky:
  • výška eskontnej provízie sa riadi Sadzobníkom platným v období poskytnutia eskontného úveru
   • ide o nevratný spracovateľský poplatok
   • klient ho hradí formou zrážky zo zmenkovej sumy pri eskonte
  • jednorazovou zrážkou zo zmenkovej sumy pri eskonte hradí klient aj úroky
   • denný úrok sa počíta metódou 365/360 dní
   • úroky sa zrážajú za obdobie, ktoré začína dňom eskontu a končí dňom platobným
   • o konečnej výške úrokovej sadzby použitej na odpočet zrážky rozhoduje povoľujúce miesto
  • pri zahraničných zmenkách môžu byť účtované
   • odmena KB za inkaso zmenky – podľa Sadzobníku platného v období poskytnutia úveru
   • poplatky DHL
   • inkasné výlohy zahraničnej banky
   • možné výlohy spojené

Na základe zmluvy o eskontnom úvere je banka oprávnená o nezaplatenú zmenkovú sumu zaťažiť účet žiadateľa o eskont, ak eskontovaná zmenka nebude v deň splatnosti zaplatená akceptantom.

Výhody eskontného úveru:

 • prístup k likvidným finančným prostriedkom
 • spravidla sa nepožaduje klasický zabezpečovací prostriedok

Eskontný uver umožní:

 • prefinancovať časť pohľadávok z dodávateľsko-odberateľských vzťahov pred lehotou ich splatnosti

Ako si môžete založiť/zriadiť eskontný úver:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia