×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Korporátne financovanie  Všetko, čo KB ponúka  Úver na nákup akcií alebo podielu v obchodnej spoločnosti

Úver na nákup akcií alebo podielu v obchodnej spoločnosti

Úver je určený:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
 • úver v cudzej mene je určený predovšetkým klientom, ktorí majú dostatočné inkaso v cudzej mene na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky

Charakteristika úveru:

 • strednodobý alebo dlhodobý úver
 • spravidla sa poskytuje za podmienky, že klient bude 30 % kúpnej ceny hradiť z vlastných zdrojov
 • prostriedky musia byť pred čerpaním úveru zložené na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky
 • návratnosť úveru by sa mala preukázať predovšetkým na základe bežnej podnikateľskej činnosti klienta mimo spoločnosti, v ktorej chce klient kúpiť podiel
 • pri tomto úveru nie je možné preukazovať návratnosť zapojením zdrojov z dividend
 • úver sa čerpá bezhotovostne, na priamu úhradu na účet predávajúceho
 • pokiaľ klient zamýšľa nakúpiť akcie na burze, je možné obchod realizovať jedine v prípade, že nákup akcií sprostredkuje Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • úver sa spláca postupne, v zmluvne dohodnutých termínoch, a to z disponibilných zdrojov klienta
 • pohyblivá alebo pevná úroková sadzba
 • úroky klient hradí mesačne alebo štvrťročne, v termínoch dohodnutých v úverovej zmluve
 • metóda úročenia sa dohodne v tejto zmluve
 • úver sa poskytuje v EUR alebo vybraných cudzích menách

Výhody úveru:

 • podpora vzniku a rozvoja akciových spoločností
 • stabilizácia a rozšírenie podnikateľskej činnosti

Ako si môžete založiť/zriadiť úver na nákup akcií alebo podielu v obchodnej spoločnosti:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia