×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Účty a platby  Všetko, čo KB ponúka  SEPA platby a SEPA inkasá

SEPA platby a SEPA inkasá

SEPA platby vrátane SEPA inkás sú určené:

 • pre všetkých klientov, ktorí majú účet určený na platobné služby

Charakteristika SEPA platieb a SEPA inkás:

 • bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov v mene EUR v SEPA priestore* (vrátane prevodov v mene EUR v rámci účtov vedených Komerční bankou, a.s. pobočkou zahraničnej banky), bez ohľadu na to či je banka protistrany SEPA dosiahnuteľná
 • komunikácia s klientmi prostredníctvom elektronického bankovníctva (cez Profibanku) na online formulároch alebo importom príkazov v XML formáte
 • pripísanie plnej sumy na účet príjemcu
 • ceny sú rovnaké pre SEPA platby a SEPA inkasá v celom SEPA priestore*
 • zvýhodnené ceny SEPA platieb a SEPA inkás pre/od klientov Komerční banky v Českej republike
 • na spracovanie SEPA platieb sú využívané platobné systémy SIPS (prevádzkuje Národná banka Slovenska) a STEP2 (prevádzkuje EBA CLEARING)

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v rámci SEPA platieb realizuje platby na základe:

 • jednorazového príkazu na SEPA platbu
 • hromadného príkazu na SEPA platbu
 • trvalého príkazu na úhradu v EUR

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v rámci SEPA inkás realizuje:

 • inkasný spôsob platby na základe príkazu na SEPA inkaso (výzva na inkaso) prijatého od príjemcu platby a Súhlasu so SEPA inkasom, zadaného klientom (platiteľom) buď na písomnom príkaze alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva (cez Profibanku)

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky realizuje aj EuroPlatby v reálnom čase cez platobný systém TARGET2 na základe:

 • jednorazového príkazu prostredníctvom papierového formulára, kedy príjemca obdrží peňažné prostriedky takmer okamžite

Charakteristika SEPA platby:

 • prevod realizovaný v mene EUR v rámci SEPA priestoru (vrátane prevodov medzi účtami klientov Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky)*
 • povinná identifikácia účtov klientov – platiteľ/príjemca (číslo účtu vo formáte IBAN)
 • typ poplatku SLEV (v systémoch Komerční banky, a.s. pobočky zahraničnej banky označené ako SLV) – každý z účastníkov si hradí poplatky svojej banky
 • platba je prevedená na účet banky príjemcu v garantovanej lehote
  • najneskôr jeden Obchodný deň po dátume splatnosti príkazu
 • SEPA platba môže byť zadaná aj ako prioritná, v takom prípade je platba pripísaná na účet banky príjemcu v rovnaký Obchodný deň ako je deň splatnosti príkazu
 • možnosť využitia doplňujúcich identifikačných znakov platby, ktoré budú prenesené príjemcovi v nezmenenej podobe
  • referencia platby (End to End (E2E) referencia)
   • vrátane vyplnenia variabilného (VS), špecifického (SS) a konštantného (KS) symbolu v tvare /VS[N10]/SS[N10]/KS[N4]
  • doplňujúce informácie (Remittance Information)
  • účel platby
  • identifikácia platiteľa, príjemcu, pôvodného platiteľa, konečného príjemcu (názov, adresa a identifikačné údaje)

Výhody SEPA platby:

 • Jednoduchosť
  • jeden účet na všetky platobné transakcie v eurách v rámci SEPA priestoru*
  • jednotný formát XML pre všetky bezhotovostné platby v mene EUR v rámci SEPA priestoru*
 • Rýchlosť
  • maximálna zaručená lehota realizácie platby
  • výhoda predvídateľnosti lehoty spracovania pre všetky strany
  • platba je prevedená na účet banky príjemcu v garantovanej lehote jedného pracovného dňa po dátume splatnosti
 • Efektívnosť
  • automatizované spracovanie platieb
  • nové dátové polia umožnia širšiu špecifikáciu SEPA platieb pre príjemcov
  • možnosť nahrávania dávok príkazov cez elektronické bankovníctvo (cez Profibanku) Klient – Banka vo formáte XML
   • podporované verzie – pain.001.001.02., pain.001.001.03. pain.001.001.04.
  • možnosť výpisov platobných operácií vo formáte XML
  • unifikácia platobných podmienok prinesie zníženie nákladov
 • Rovnaká výška poplatkov
  • rovnaké spoplatnenie SEPA platieb v rámci Slovenska ako aj cezhranične v rámci SEPA priestoru
  • cenové zvýhodnenie SEPA platieb pre/od klientov Komerční banky v Českej republike

Charakteristika SEPA inkás:

 • priame inkaso realizované v mene EUR
  • platiteľ dáva súhlas s inkasom (tzv. Mandát) priamo dodávateľovi služieb alebo tovaru (príjemcovi platby/inkasa)
 • suma inkasa nie je obmedzená
 • zúčtovanie SEPA inkasa je na strane platiteľa aj príjemcu v ten istý deň
 • klienti Komerční banky, a.s. pobočky zahraničnej banky môžu využívať službu SEPA inkaso ako platitelia alebo ako príjemcovia
 • účet platiteľa a príjemcu musí byť vedený iba v mene EUR
 • podmienkou pre využívanie služby SEPA inkaso pre platiteľa v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky je vyplnenie Súhlasu so SEPA inkasom
 • podmienkou pre využívanie služby SEPA inkaso pre príjemcu v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky je:
  • uzatvorenie zmluvy k tejto službe,
  • pridelenie CID (Identifikátor príjemcu), CID na Slovensku vydáva Národná banka Slovensko, registráciu zaisťuje banka klienta – klient nemôže o CID žiadať priamo v Národnej banke Slovenska,
  • uzatvorenie dohody, tzv. Mandátu s platiteľom
 • účty klientov – platiteľov v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky sú vedené v súvislosti s realizáciou SEPA inkasa ako podmienečne otvorené, pričom sa vyžaduje:
  • Súhlas so SEPA inkasom zadaný písomne alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva (cez Profibanku), podpísaný majiteľom účtu alebo splnomocnenou osobou
  • stanovenie limitu jednotlivej platby inkasa a minimálneho počtu dní medzi inkasami

Výhody priameho SEPA inkasa:

 • realizácia zahraničných inkasných platieb v mene EUR v SEPA priestore*
 • rovnaké spoplatnenie SEPA inkasa v rámci Slovenska ako aj cezhranične v rámci SEPA priestoru
 • cenové zvýhodnenie SEPA inkás pre/od klientov Komerční banky v Českej republike
 • možnosť nahrávania dávok príkazov na SEPA inkaso cez elektronické bankovníctvo (cez Profibanku) Klient – Banka iba vo formáte XML
  • podporovaná verzia – pain.008.001.02
 • možnosť subjektov riadiť a plánovať svoj cash flow

Chcem sa dozvedieť viac o uvedenom produkte:

* SEPA priestor – krajiny EHP, Švajčiarsko, Monako a San Marino (krajiny EHP tvoria štáty Európskej únie - pozri internetovú adresu europa.eu a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko).

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia