×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Účty a platby  Všetko, čo KB ponúka  Zahraničné platby

Zahraničné platby

Zahraničné platby sú určené:

Charakteristika zahraničných platieb:

 • bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov do a zo zahraničia v mene EUR mimo SEPA priestor*
 • bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov v cudzej mene do a zo zahraničia a v rámci Slovenskej republiky (mimo prevodov v rámci účtov vedených Komerční bankou, a.s. pobočkou zahraničnej banky)
 • zabezpečené systémom SWIFT
 • zahraničné platby Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky realizuje v týchto základných menách:
  • AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRYUSD
  • v ostatných menách za zvláštnych podmienok:
 • ceny sú stanovené podľa príslušného druhu platby alebo služby podľa platného Sadzobníka poplatkov Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky
 • pre bezhotovostné prevody peňažných prostriedkov v mene EUR v rámci SEPA priestoru* pozri SEPA platby
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v rámci zahraničných platieb realizuje:
 • jednorazové zahraničné platby
 • zvýhodnené platby pre/od klientov Komerční banky v Českej republike
  • ceny za platby sú porovnateľné s cenami SEPA platieb
  • platby v prospech účtov klientov Komerční banky v Českej republike sú realizované urgentne bez príplatku
 • zahraničné platby na základe trvalého príkazu na úhradu do zahraničia predloženého v písomnej podobe

Výhody zahraničných platieb:

 • rýchlosť
 • možnosť realizovať príkazy prostredníctvom elektronického bankovníctva (cez Profibanku)
 • na online formulároch alebo importom dávok príkazov vo formátoch BESTEDI BEST
 • nižšie poplatky za spracovanie v porovnaní s dokumentárnymi platbami
 • cenové zvýhodnenie platieb pre/od klientov Komerční banky v Českej republike
 • možnosť zriadenia trvalého príkazu na úhradu do zahraničia
 • jednoduchosť zúčtovania platieb
 • možnosť zadania platieb s budúcou splatnosťou
 • nezávislosť od predkladania dokumentov
 • spoľahlivosť
 • bezpečnosť

Zahraničné platby umožňujú:

Realizovať platby zo zahraničia a Slovenskej republiky v cudzej mene:
 • platby zo zahraničia sú na účet klienta zúčtované bezodkladne v priebehu dňa splatnosti potom, ako Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky dostala platobné inštrukcie a peňažné prostriedky
 • platba zo zahraničia v cudzej mene alebo v mene EUR je zúčtovaná v prospech účtu klienta Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, resp. je vystavený šek - podľa príkazu platiteľa
 • Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky pripíše finančné prostriedky v prospech Účtu príjemcu, ak je uvedený správne Jedinečný identifikátor
 • poplatok za spracovanie platby je zúčtovaný podľa inštrukcií platiteľa (typy BEN, SHA, OUR)
 • Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky odporúča klientom, aby svojim obchodným partnerom poskytli Jedinečný identifikátor (t.j. svoje číslo účtu vedené v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky vo formáte IBAN a taktiež BIC / SWIFT kód Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, ktorý je KOMBSKBAXXX, pre osemmiestnu variantu KOMBSKBA)
Realizovať platby do zahraničia a Slovenskej republiky v cudzej mene:
 • platby do zahraničia sú spracované na základe predloženého platobného príkazu v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe zaslaného prostredníctvom kanálu elektronického bankovníctva (cez Profibanku)
 • Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky vykoná príkaz v lehotách v zmysle zákona o platobných službách a stanovených v príslušnom Oznámení o vykonávaní platobných operácií
 • výška poplatku vyplýva z druhu platby a voľby typu poplatku zadaných platiteľom (BEN, SHA, OUR)
 • platiteľ pri vypĺňaní platobného príkazu volí rýchlosť spracovania platby (STANDARD, EXPRES, URGENT)
 • spôsob spracovania a poplatky účtované za zahraničné platby klient ovplyvňuje zadaním Jedinečného identifikátora, t.j. správnym a úplným uvedením údajov o príjemcovi platby (číslo účtu príjemcu vo formáte IBAN a BIC / SWIFT kód banky príjemcu alebo číslo účtu príjemcu a kódom banky príjemcu v lokálne používanom formáte)
 • pre platby do štátov EHP** musí byť uvedené číslo účtu príjemcu vo formáte IBAN a BIC / SWIFT kód banky príjemcu
Typy poplatkov a lehoty spracovania:
 • poplatky: podľa zvoleného druhu poplatku je zúčtovaná cena za realizáciu platby; pokiaľ klient neoznačí typ poplatku, je stanovený typ poplatku SHA
  • BEN: všetky poplatky hradí príjemca (nie je možné použiť pre platby v rámci EHP)
  • SHA: platiteľ hradí poplatky banky platiteľa, príjemca hradí poplatky banky príjemcu, prípadne sprostredkujúcich bánk; vždy sa vyznačí v prípade platieb do krajiny EHP** a v mene krajiny EHP**, ktorá nezahŕňa zmenu mien
  • OUR: všetky poplatky hradí platiteľ (nie je možné použiť pre platby v rámci EHP)
 • lehoty prevodu v prospech účtu banky príjemcu:
  • STANDARD
   • najneskôr tri Obchodné dni po dátume splatnosti príkazu
  • EXPRES
   • najneskôr jeden Obchodný deň po dátume splatnosti príkazu
  • URGENT
   • v rovnaký Obchodný deň ako je deň splatnosti príkazu
   • urgentné spracovanie je možné len v CZK, CHF, DKK, EUR, GBP, NOK, RUB, SEK a USD

Chcem sa dozvedieť viac o uvedenom produkte:

 • kontaktujte svojho bankového poradcu
 • volajte na infolinku 0800 118 100
 • píšte na e-mailovú adresu koba@koba.sk

* SEPA priestor - krajiny EHP** a Švajčiarsko, Monako a San Marino.
** krajiny EHP tvoria štáty Európskej únie (pozri internetovú adresu europa.eu) a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko).

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia