×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno F 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno F

 • Finančné sprostredkovanie

  Finanční sprostredkovatelia (hlavne banky) vznikli preto, aby uľahčili tok úspor. Prvou funkciou finančného sprostredkovania je spárovanie požičiavateľov a vypožičiavateľov. Podniky môžu prostriedky hľadať priamo od verejnosti prostredníctvom inzerovania alebo kontaktujú osoby a iné podniky, ktoré podľa nich majú prebytok prostriedkov. Obe metódy sú však drahé. Investori nemajú dostatok znalostí o trhu a cena za individuálne získanie tejto informácie je vysoká. Navyše firmy nepotrebujú získavať prostriedky každý deň, ale len pri začatí nového projektu alebo pri dodaní prostriedkov k existujúcim projektom.

 • Finančné trhy

  Finančné trhy umožňujú tým, ktorí majú finančný deficit (podniky, vlády, miestne úrady alebo medzinárodné organizácie), aby mali prístup k hotovosti za účelom financovania svojich aktivít. Delia sa na dlhové trhy, akciové trhy, komoditné trhy (z komoditných trhov sa do finančných trhov zaraďuje len trh s cennými kovmi,  obyčajne vrátane trhu so zlatom).

 • Forwardová výnosová krivka

  Vychádza z teórie, že výnos za určité časové obdobie je pri rôznych kombináciách dlhopisu s rovnakou celkovou lehotou splatnosti rovnaký. Očakávaný výnos tak bude zhodný bez ohľadu na dlhopisy, do ktorých investor investuje. Forwardová výnosová krivka tak predstavuje očakávanú spotovú výnosovú krivku v budúcnosti.

 • Forwardy

  Predstavuje záväzok kupujúceho kúpiť určité množstvo podliehajúceho aktíva k určitému dňu za stanovenú cenu (realizačná cena, exercise price) záväzok predávajúceho predať dané množstvo aktív za rovnakých podmienok. Podmienky kontraktu sú podrobne popísané v zmluve. S forwardami sa obchoduje len na trhoch OTC (over-the-counter), nie na burzách. Množstvo, cena a dátum dodávky sú tak stanovené pri dohode a kontrakt sa dohaduje priamo medzi predávajúcim a kupujúcim.

 • Fundamentálna analýza

  Fundamentálna analýza sleduje, do akej miery cena akcie zodpovedá jej skutočnej (vnútornej) hodnote. Snaží sa zodpovedať na otázku, ktoré akcie sú nadhodnotené a ktoré sú podhodnotené, t. j. ktoré akcie kúpiť alebo predať. Využíva početné exaktné metódy posudzovania finančných ukazovateľov podnikov. Študuje výkonnosť spoločnosti v minulosti na základe aktivity spoločnosti ako celku.

 • Futures

  Kontrakt futures je iným dôležitým derivátovým kontraktom, ktorý má množstvo vlastností zhodných s forwardovým kontraktom. Futures prestavuje rovnako ako pri forwardoch záväzok kupujúceho kúpiť určité podliehajúce aktívum k určitému dňu v budúcnosti za stanovenú cenu (realizačná cena, exercise price) a záväzok predávajúceho predať dané aktívum za rovnakých podmienok. Na rozdiel od forwardov sa však s futures obchoduje len na burzách (opčné a termínové burzy), nie na trhoch OTC. Podmienky kontraktu vrátane štandardizácie aktíva podrobne stanoví burza, na ktorej sa s daným kontraktom obchoduje.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia