×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno K 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno K

 • Kapitálová primeranosť (capital adequacy)

  Charakterizuje riziko neadekvátnosti kapitálu banky vzhľadom k podstupovaným rizikám. Súčasné predpisy ČNB a BIS kapitálovú primeranosť definujú ako pomer kapitálu a rizikovo vážených aktív.

 • Kapitálové trhy

  Kapitálové trhy predstavujú trhy s akciovými cennými papiermi (akciami), a trhy s úvermi a pôžičkami s pôvodnou splatnosťou vyššou než jeden rok. Finančné nástroje peňažného trhu sú obyčajne likvidnejšie než finančné nástroje kapitálového trhu.

 • KOBOS

  KOBOS (Kontinuálny Burzový Obchodný Systém) je založený na princípe priebežného uzatvárania obchodov v závislosti od okamžitej ponuky a dopytu po cenných papieroch. Obchody v KOBOS sú uzatvárané na základe porovnania a spárovania objednávok, ktoré sú obchodníkom priamo vkladané do KOBOS v reálnom čase (v reálnom čase prebiehajú všeobecne burzové obchody s časovou prioritou). Obchodovanie v KOBOS nadväzuje v harmonograme burzového dňa na obchodovanie pri pevnej cene. Dôvodom je skutočnosť, že otvárací kurz v KOBOS sa rovná kurzu z obchodovania pri pevnej cene (fixing). Pri uzavieraní týchto burzových obchodov sa uplatňuje princíp cenovej a následne časovej priority, keď pri párovaní (uspokojovaní objednávok) rozhoduje ich cena a v rámci nej čas vloženia objednávky.

 • Komoditné trhy

  Komoditné trhy sa zaraďujú do finančných trhov len v prípade trhu s cennými kovmi (zlato, striebro a paládium). Zlato sa niekedy považuje za menu. Potom spadá do kategórie menových trhov.

 • Krátky predaj

  Krátky predaj znamená, že investor predáva cenný papier, ktorý nevlastní. Zámerom je predať cenný papier za momentálnu cenu v očakávaní spätného nákupu cenného papieru v budúcnosti za nižšiu cenu. Aby mohol investor krátky predaj uskutočniť, požičia si cenný papier od iného investora, ktorý daný cenný papier vlastní. Krátky predávajúci musí počas obdobia výpožičky cenného papieru platiť požičiavateľovi všetky výnosy, ktoré sú s cenným papierom spojené (dividendy, kupóny a pod.). V čase skončenia krátkeho predaja krátky predávajúci nakúpi  cenné papiere na trhu a vráti ich požičiavateľovi. Krátky predávajúci bude mať zisk (stratu), ak cenné papiere nakúpi za nižšiu (vyššiu) cenu. Krátky predaj nie je časovo obmedzený. Časové obmedzenie na krátke pozície môžu predstavovať zálohy (collateral), ktoré požičiavateľ prijme od krátkeho predávajúceho.

 • Kupónový dlhopis

  Kupónové dlhopisy sú dlhové nástroje s obyčajne podstatne dlhším obdobím splatnosti než bezkupónové dlhopisy. Vlastníctvo týchto dlhopisov oprávňuje na pravidelný príjem medzi emisiou a lehotou splatnosti nominálnej hodnoty. Pravidelné platby sa nazývajú kupóny. Pri splatnosti sa rovnako ako pri diskontovaných dlhopisoch vypláca nominálna hodnota dlhopisu.

 • Kupóny

  Na uplatnenie práva na výnos z akcie, predbežného listu, dlhopisu alebo podielového listu možno vydávať kupóny ako cenné papiere na doručiteľa. Väčšinou sa vyplácajú ročne či polročne.

 • Kurzové riziko

  Riziko ujmy na zisku vplyvom zmeny kurzov cudzích mien voči mene, v ktorej sú vykazované účty.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia