×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno O 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno O

  • Opcia

    Opcia na rozdiel od forwardov, futuresswapov ukladá svojmu vlastníkovi nie povinnosť, ale právo na nákup či predaj určitého aktíva k určitému dňu alebo do určitej lehoty v budúcnosti za stanovenú cenu (realizačná cena, exercise price, strike price). Predávajúci opcie sa zaväzuje predať alebo kúpiť dané aktívum za rovnakých podmienok. Podmienky kontraktu sú podrobne popísané v zmluve. S opciami sa obchoduje na trhoch OTC i na burzách. Podľa druhu podliehajúceho aktíva možno opcie rozdeliť na opcie na spotové aktívum (vlastník opcie má priamo právo na nákup alebo predaj daného aktíva) alebo opcie na futures (vlastník opcie má právo na nákup alebo predaj daného aktíva prostredníctvom futures).

  • Operačná efektívnosť

    Podmienkou alokačnej efektívnosti primárnych trhov je operačná efektívnosť sekundárnych trhov. Trh je operačne efektívny, ak existuje len malý rozdiel medzi výnosom z predaja cenných papierov a nákladmi na nákup cenných papierov, t. j. ak sú transakčné náklady nízke. Tento rozdiel nazývaný v prípade market makerov rozpätia (spread) je ziskom finančných sprostredkovateľov. Market-maker v každom okamihu kótuje cenu, za ktorú je ochotný nakúpiť finančný nástroj (bid price) a cenu, za ktorú je ochotný predať tento finančný nástroj (asked price). Rozpätie predstavuje rozdiel medzi týmito dvoma cenami.

  • Optimálne portfólio

    Optimálne portfólio je také portfólio, ktoré vykazuje najvyšší pomer dodatočného výnosu (= očakávaný výnos – úrok) k riziku. Toto portfólio môžeme kombinovať v ľubovoľnom pomere s bezrizikovou investíciou a vždy budeme dosahovať stále rovnaký pomer dodatočného výnosu k riziku.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia