×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno P 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno P

 • Peňažné trhy

  Peňažné trhy sú súčasťou dlhových druhov s tým, že ide o trhy s úvermi a pôžičkami s pôvodnou splatnosťou do jedného roku a trhy s dlhovými cennými papiermi (dlhopisyzmenky).

 • Podielové listy

  Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel majetkov v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku.

 • Poistenie

  Účelom poistenia je ochrániť klienta pred finančnou stratou vzniknutou na základe určitej náhodnej udalosti. Druh poistenia závisí od oblasti alebo rizika, ktoré si chcete poistiť. Môže isť o životné (napr. VITAL) či neživotné poistenie, o poistenie škodové (napr. MERLIN) či obnosové poistenie.

 • Pool

  Pool je označenie spoločného fondu nijak neodlíšených peňažných zdrojov.

 • Predbežné listy

  Ak upisovateľ nesplatil celý emisný kurz upísanej akcie pred zápisom spoločnosti do obchodného registra (tzv. nesplatená akcia), spoločnosť po tomto zápise upisovateľovi vydá predbežný list nahradzujúci všetky ním upísané a nesplatené akcie jedného druhu.

 • Priame obchody

  V rámci tohto spôsobu obchodovania sú v burzovom obchodnom systéme registrované obchody medzi členmi burzy s takým množstvom cenných papierov, ktorého minimálny objem je 200 000 Kč. Cena a množstvo zobchodovaného cenného papieru sú vopred stanovené dohodou oboch zmluvných účastníkov priameho obchodu. Pri týchto obchodoch teda nedochádza k vytváraniu transakčnej ceny na základe porovnania anonymnej ponuky a dopytu, pretože obaja účastníci obchodu sa vopred poznajú. Cena, za ktorú je uzavretý priamy obchod, nie je kurzom a jej odchýlka od platného kurzu nie je nijak obmedzená.

 • PRIBID

  Jeden z hlavných ukazovateľov úverových trhov v dôležitých finančných centrách je referenčná úroková sadzba, za ktorú sú banky ochotné nakúpiť (vypožičať si) depozitá. Pre pražské finančné centrum sa táto sadzba nazýva PRIBID (Prague Interbank Bid Rate). Stanovujú sa z kotácií referenčnej banky na trhu medzibankových depozít vrátane algoritmu stanovenia PRIBID a PRIBOR.

 • PRIBOR

  Jeden z hlavných ukazovateľov úverových trhov v dôležitých finančných centrách je referenčná úroková sadzba, za ktorú sú banky ochotné predať (požičať) depozitá. Pre pražské finančné centrum sa táto sadzba nazýva PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate). Stanovujú sa z kotácií referenčnej banky na trhu medzibankových depozít vrátane algoritmu stanovenia PRIBID a PRIBOR.

 • Price/earning ratio (P/E)

  Price/earning ratio (P/E) vyjadruje podiel trhovej ceny akcie a výnosu na jednu akciu. Vyjadruje koľko sú investori ochotní zaplatiť za výnosy pri danej akciovej spoločnosti.

 • Primárne trhy

  Primárny trh sa zaoberá emisiou nových cenných papierov a ich splácaním. Vytvorenie novej pohľadávky znamená prenos hotovosti od investora k vypožičiavateľovi. Pohľadávka sa likviduje tým, že dlžník splatí investorovi hotovosť (úrok, istina). Nejde o sekundárne trhy, pretože na tomto zvláštnom trhu emitent ponúka niečo, čo ešte neexistuje a čo vznikne len za predpokladu, že vydávaný cenný papier nájde svojho prvotného nadobúdateľa. Operáciu na primárnom trhu má teda emitent úplne pod kontrolou. Pri vydávaní cenného papieru emitent často tiež ovplyvňuje, kto sa stane a naopak nemôže sa stať jeho prvotným nadobúdateľom.

 • Put option

  Právo predať, dodať akciuopcia je cenný papier, ktorý vyjadruje právo jej držiteľa k určitému dátumu uskutočniť alebo neuskutočniť obchod. V prípade put opcie teda predať či dodať niekomu akciu. Opačná strana má povinnosť uskutočniť obchod, ak si to bude druhá strana priať.

 • PX – 50

  Pražská burza vyhlasuje celkom 22 indexov. Kľúčovým je PX 50. Na jeho stanovenie bol zvolený štandardný výpočet v súlade s metodológiou IFC (International Finance Corporation). Index meria zmenu trhovej hodnoty reprezentatívneho portfólia akcií zaradených do bázy indexu. Každej emisii prináleží váha úmerná jej trhovej kapitalizácii. Báza indexu PX-50 je zložená z 50 emisií. Do bázy indexu sa nezaraďujú emisie investičných fondov, pretože v ich kurzoch sa do nich premietajú cenové pohyby bázických emisií. Emisie zaradené do bázy indexu sa na objeme obchodov s akciami podieľajú takmer 88 % (neuvažované investičné fondy).

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia