×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno S 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno S

 • Segmentačná teória

  Nepoužíva pojem forwardová úroková miera, ale rozlišuje medzi preferenciami jednotlivých investorov. S krátkodobými a dlhodobými dlhopismi sa obchoduje na odlišných trhoch, krátkodobom a dlhodobom, ktoré sa navzájom neovplyvňujú. To znamená, že dlhodobá úroková miera nezávisí od vývoja krátkodobej.

 • Sekundárne trhy

  Sekundárny trh je trhom už emitovaných cenných papierov. Transakcie na sekundárnom trhu nevytvárajú ani nelikvidujú finančné pohľadávky za dlžníkov. Pri zmene majiteľa neprechádza hotovosť medzi investorov a dlžníkov, ale medzi investorov. Dlžník zostáva transakciami na sekundárnom trhu neovplyvnený, zatiaľ čo veriteľ prenáša práva splatenia na iné osoby. Ekonomickou funkciou sekundárneho trhu s cennými papiermi je zmena štruktúry ich majiteľov. Emitent akcií často nemá žiadnu možnosť ako nákupom a predajom zabrániť.

 • SIPO

  pozri inkaso

 • Skladištné listy

  Potvrdenie o prevzatí veci na skladovanie skladovateľom od ukladateľa môže mať povahu cenného papieru, s ktorým je spojené právo požadovať vydanie skladovanej veci (skladištný list).

 • Spot

  Spot je promptný obchod: nákup alebo predaj jednej meny za druhú za aktuálny kurz na finančnom trhu v danom okamihu.

 • Spotová výnosová krivka

  Závislosť medzi očakávaným výnosom do určitej splatnosti daného nástroja a splatnosťou sa nazýva spotová výnosová krivka. Dôležité je, aby boli dlhopisy vydávané za rovnakých podmienok s výnimkou splatnosti, aby rozdiely vo výnosoch boli závislé len na tejto dobe. Musí byť teda rovnaké riziko dlhopisov, rovnaké zdanenie, rovnaká lehota výplaty atď.

 • Stavebné sporenie

  Stavebné sporenie predstavuje formu sporenia, pri ktorej klient ukladá na účet v stavebnej sporiteľni prostriedky, z ktorých sa mu každoročne pripisujú úroky (obyčajne vo výške 2 %) a štátna podpora. Po 24 mesiacoch a splnení ďalších podmienok stanovených stavebnou sporiteľňou vzniká klientovi nárok na úver (obyčajne za 3 – 5 %). Úver smie byť stavebnou sporiteľňou poskytnutý a účastníkom použitý len na financovanie bytových potrieb. Stavebná sporiteľňa môže poskytovať účastníkom úvery, ktoré slúžia na úhradu nákladov na riešenie bytovej potreby aj v prípadoch, keď účastník ešte nemá nárok na poskytovanie úveru, a to len do výšky cieľovej sumy.

 • Stredný výnos portfólia

  Stredný výnos portfólia, alebo aj očakávaný výnos portfólia je váženým priemerom očakávaných výnosov jednotlivých komponentov portfólia.

 • Swap

  Swap je anglický výraz pre výmenu: označuje predaj jednej meny za druhú s jej následným spätným odkúpením po určitom období za vopred dohodnutý kurz.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia