×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno U 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno U

  • UNIVYC, a. s.

    Vyrovnávacia spoločnosť UNIVYC, a. s. je 100 % dcérska spoločnosť BCPP. Zodpovedá za vyrovnanie burzových obchodov, vedenie majetkových účtov členov burzy a vedenie evidencie cenných papierov s ktorými sa obchoduje na burze. Priamymi účastníkmi vyrovnania burzových a mimoburzových obchodov s cennými papiermi sú v súčasnosti všetci členovia burzy, ktorí sú oprávnení na burze nakupovať a predávať cenné papiere. Priami účastníci vyrovnania sú sprostredkujúcim článkom medzi svojimi klientmi a vyrovnávacou spoločnosťou.

  • Úverové hodnotenie

    Stanovenie úverového rizika dlhových nástrojov spoločností (t. j. dlhopisov, úverov a pôžičiek) je zložitý proces. Neprekvapuje, že profesionálni investori a investiční poradcovia sa snažia nájsť cesty ako tento problém zjednodušiť. V USA, kde je dlhové financovanie významnejším zdrojom financovania spoločností než napríklad vo Veľkej Británii, existuje rad špecializovaných spoločností, ktoré sa zaoberajú hodnotením (rating) jednotlivých dlhových nástrojov. Najpopulárnejšie sú Moody´s, Standard and Poor a Fitch and Co. Hodnotia sa krajiny, spoločnosti a určité dlhové emisie. Spoločnosť sa hodnotí podľa veľkosti, relatívneho objemu dlhu na financovanie jej činnosti a podielu na zisku určeného na financovanie dlhu. Do úvahy sa berú aj ďalšie faktory skôr kvalitatívneho charakteru. Pri rôznych spoločnostiach sa tieto ukazovatele zahrňujú s rôznou váhou. To môže mať vplyv na rozdielne hodnotenie.

  • Úžitková funkcia

    Úžitková funkcia znázorňuje závislosť medzi úžitkom (t. j. subjektívnou hodnotou) a konečnou hodnotou z investície. Všetci racionálni investori dávajú za inak rovnakých podmienok prednosť väčšiemu úžitku pred nižším úžitkom. Ich úžitková funkcia je rastúca. Pri rizikovo averzných investoroch každá ďalšia koruna z výnosu predstavuje stále klesajúci úžitok. Ak prvá koruna výnosu predstavuje jednotku úžitku, druhá koruna výnosu zodpovedá úžitku nižšiemu než jednotka atď. – jeho úžitková funkcia je konkávna. Pri rizikovo neutrálnych investoroch každá dodatočná koruna výnosu predstavuje rovnaké dodatočné množstvo úžitku, čomu zodpovedá lineárna úžitková funkcia. Pri riziko hľadajúcich investoroch každá dodatočná koruna výnosu predstavuje stále vyššie dodatočné množstvo úžitku a úžitková funkcia je konvexná.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia